Wednesday, April 30, 2014

Ragas list 8

601jayashrI21 kIravANi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
602jhAlavarALi39 jhAlavarALi mElaA: S R1 G1 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
603jhankAradhwani19 jhankAradhwani mElaA: S R2 G2 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G2 R2 S
604jhinjoTi28 harikAmbhOji janyaA: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2Av: D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S
605jingala20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 P SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
606jIvantikA17 sUryakAntam janyaA: S R1 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 R1 S
607jIvantini48 divyamaNi janyaA: S M2 P D3 N3 SAv: S N3 P M2 G2 S
608jnAnacintAmaNi11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 R1 S
609jOg28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N2 P M1 G3 M1 G3 S G3 S
610jOnpuri20 naTabhairavi janyaA: S R2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
611jujahuli28 harikAmbhOji janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
612julavu29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: P D2 N3 S R2 G3 M1 PAv: M1 G3 R2 S N3 D2 P M1
613jyOtishmati68 jyOtiswarUpini janyaA: S R3 G3 M2 P SAv: S N2 D1 M2 P M2 G3 R3 S
614jyOtiswarUpini68 jyOtiswarUpini mElaA: S R3 G3 M2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G3 R3 S
615kadaram21 kIravANi janyaA: S G2 M1 D1 N3 SAv: S N3 D1 M1 G2 S
616kaikavashi60 nItimati janyaA: S R2 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 P M2 G2 R2 S
617kalAhamsa31 yAgapriyA janyaA: S R3 G3 M P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R3 S
618kalAkAnti13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 M1 D1 N1 SAv: S N1 D1 P G3 R1 S
619kalAnidhi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 S P M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
620kalAsAvEri8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 P N2 SAv: S N2 P G2 R1 S
621kalAvati16 cakravAkam janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S D2 P M1 G3 R1 S
622kalika22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P G2 R2 S
623kalinDaja14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
624kalinkaDa15 mAyamALava gowLa janyaA: uses all notes of melaAv: uses all notes of mela
625kalkaDa13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
626kallOla18 haTakAmbari janyaA: S P D3 N3 SAv: S N3 D3 P M1 G3 R1 S
627kalpanadhArini13 gAyakapriyA janyaA: S G3 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
628kalyANa vasantam21 kIravANi janyaA: S G2 M1 D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
629kalyANadAyini65 mEca kalyANi janyaA: S R2 G3 M2 D2 N3 SAv: S N3 D2 M2 G3 R2 S
630kalyANakEsari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 P D1 SAv: S D1 P G3 R1 S
631kalyANi65 mEcakalyANi mElaA: S R2 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
632kamalA manOhari27 sarasAngi janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 S
633kamalAptapriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 P D1 SAv: S D1 P M2 G3 R1 S
634kamaripriyA29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 M1 G3 M1 R2 S
635kamAs28 harikAmbhOji janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
636Kamavardhini51 pantuvarALi (kAmavardhani) melaA: S R1 G3 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G3 R1 S
637kAmbhOji28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S
638kAnaDA22 kharaharapriya janyaA: S R2 G2 M1 D N2 SAv: S N2 P M1 G2 M1 R2 S
639kanakadri10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
640kanakakusumAvali61 kAntAmaNi janyaA: S R2 G3 M2 P D2 SAv: S D2 P M2 G3 R2 S
641kanakAngi1 kanakAngi melaA: S R1 G1 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G1 R1 S
642kanakasAvEri8 hanumatODi janyaA: S R1 M1 P D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
643kanakatODi1 kanakAngi janyaA: S R1 G1 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 R1 S
644kanakavasantam20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P N2 D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
645kananapriyA63 latAngi janyaA: S R2 G3 M2 P M2 D1 N3 SAv: S D1 N3 P M2 G3 R2 S
646kancanabowLi43 ghavAmbodi janyaA: S G2 M2 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G2 R1
647kancanAvati44 bhAvapriyA janyaA: S R1 G2 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 G2 R1 S
648kannaDa29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 SAv: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S
649Kannada Gowla22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
650kannaDa kAmbhOjijanya:-A: -Av: -
651kannaDabangALa15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 G3 M1 D1 P D1 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
652kannaDamaruva65 mEca kalyANi janyaA: S G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 S
653kAntAmaNi61 kAntAmaNi mElaA: S R2 G3 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G3 R2 S
654kApi22 kharaharapriya janyaA: S R2 M1 P N3 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
655kApi nArAyaNi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
656kApijingaLa22 kharaharapriyA janyaA: S N2 S R2 G2 M1Av: M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S
657kapilam12 rUpavati janyaA: S R1 G2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 P G2 R1 S
658karmukhAvati59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 M2 D2 N3 SAv: S N3 D2 M2 G2 R2 S
659karnaranjani22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 G2 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
660karnashravyajanya:-A: -Av: -
661karnATaka behAg28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P D2 M1 G3 R2 S
662karnATaka dEvagAndhAri28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
663karnATaka hindOLam22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 S
664karnATaka kApi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
665karnATaka khamAs28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
666karnATaka nATTaijanya:-A: -Av: -
667karnATaka sAranga15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 R1 S
668karnATaka sudda sAvEri1 kanakAngi janyaA: S R1 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 R1 S
669karpUra bharaNi59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 P M2 P D2 SAv: S D2 P M2 P G2 R2 S
670karuNAkari63 latAngi janyaA: S M2 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M2 S
671karuNAmritavarshini39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 P D1 N3 P SAv: S N3 D1 M2 G1 R1 S
672katanakutUhalam29 shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 D2 N3 G3 P SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
673kAtyAyani20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 P D2 SAv: S D2 P G2 R2 S
674kEdAra gowLa28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
675kedaragamula28 harikaambhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
676kEdAram29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S M1 G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 R2 S
677Keeravani21 kIravANi melaA: S R2 G2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
678kEsari25 mAraranjani janyaA: S R2 G3 M1 P M1 D1 P D1 SAv: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
679kEshavapriyA28 harikAmbhOji janyaA: S R2 S M1 P D2 N2 SAv: S N2 S P M1 G3 R2 S
680kharaharapriyA22 kharaharapriya mElaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
681kOkila16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G3 R1 S
682kOkilabhAshani29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 P M1 G3 M1 R2 S
683kOkiladhwani28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 D2 N2 D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
684kOkilanandi56 shhanmugapriyA janyaA: S G2 M2 D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G2 S
685kOkilapancamam39 jhAlavarALi janyaA: S G1 R1 G1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
686kOkilapriyA11 kOkilapriyA mElaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
687kOkilavarALi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 P M1 G3 R2 G3 S
688kOlAhalam29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S P M1 G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
689konDamalaharijanya:-A: -Av: -
690koshalam71 koshalam mElaA: S R3 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R3 S
691kowmari11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
692kowmOda65 mEca kalyANi janyaA: S R2 G3 M2 N3 SAv: S N3 P M2 G3 S
693kowmOdaki22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S D2 P G2 S
694kowshika22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 M1 R2 S
695krishnamaNi20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 M1 G2 S
696krishnaveni15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S
697kshanika20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 G2 S
698kshEmakari58 hEmAvati janyaA: S R2 M2 D2 N2 SAv: S N2 D2 M2 R2 S
699kumudacandrikA45 shubhapantuvarALi janyaA: S G2 M2 D1 SAv: S N3 D1 M2 G2 R1 S
700kumudakriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 D1 SAv: S N3 D1 M2 G3 R1 S

Ragas list 6

501gowLa15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S
502gowLa kannaDa22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 P M1 G2 S
503gowLipantu15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S
504gowri15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R1 S
505gowri manOhari23 gowri manOhari mElaA: S R2 G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
506gowrikriya59 dharmAvati janyaA: S G2 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 N3 P M2 G2 S
507gowrishankar23 gowri manOhari janyaA: S R2 G2 M1 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
508guhamanOhari28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 R2 S
509guhapriya16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P P M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S R1 S
510guharanjani28 harikAmbhOji janyaA: S R2 S M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G3 S
511gummakAmbhOji15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R1 S
512guNAvati10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S D2 P M1 R1 S
513gunDakriya15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S N3 P D1 P M1 G3 R1 S
514gurjari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S D1 N3 P M1 G3 R1 S
515gurunAthapriya28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 G3 R2 S
516gurupriya64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 D2 N2 SAv: S N2 D2 M2 G3 R2 S
517hamIrKalyan, Yaman thAT janyaA: S R2 S G3 M1 D2 N3 D2 SAv: S N3 D2 N2 P G3 M1 D2 M2 P D2 P G3 M1 R2 S
518hamIr kalyANi65 mEca kalyANi janyaA: S P M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 M1 G3 P M1 R2 S
519hamsa AbhEri22 kharaharapriyA janyaA: S G2 P M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
520hamsabhramari58 hEmAvati janyaA: S R2 G2 M2 P D2 SAv: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
521hamsadIpika23 gowri manOhari janyaA: S R2 G2 M1 D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
522hamsadwani29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 P N3 SAv: S N3 P G3 R2 S
523hamsagamini52 rAmapriyA janyaA: S G3 M2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M2 D2 P M2 G3 R1 S
524hamsagiri72 rasikapriyA janyaA: S R3 G3 M2 P D3 N3 SAv: S N3 P D3 N3 P M2 G3 S
525hamsakalyANi65 mEca kalyANi janyaA: S R2 G3 P N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
526hamsalata63 latAngi janyaA: S R2 G3 P N3 SAv: S N3 D1 P M2 G3 R2 S
527hamsanAdam60 nItimati janyaA: S R2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 P M2 R2 S
528hamsAnandi53 gamanashrama janyaA: S R1 G3 M2 D2 N3 SAv: S N3 D2 M2 G3 R1 S
529hamsanantini18 haTakAmbari janyaA: S G3 M1 P SAv: S P M1 G3 R1 S
530hamsanArAyaNi51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 P SAv: S N3 P M2 G3 R1 S
531hamsapancama21 kIravANi janyaA: S G2 M1 P N3 D1 N3 P SAv: S N3 D1 M1 G2 R2 S
532hamsarUpini28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 P D2 SAv: S N2 P M1 R2 S
533hamsavAhini21 kIravANi janyaA: S R2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 R2 S
534hamsavinOdhini29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
535haridarpa17 sUryakAntam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P M1 R1 S
536haridasapriya28 harikAmbhOji, 22 kharaharapriyA janyaA: S P M1 G3 M1 P N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
537harihamsaJanya:-A: -Av: -
538harikalyANiJanya:-A: -Av: -
539harikAmbhOji28 harikAmbhOji melaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
540harikEdAram28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 S N2 SAv: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 R2 S
541harinArAyaNi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 SAv: S N2 P M1 G2 R2 S
542harini28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P D2 N2 D2 SAv: S N2 S N2 D2 P M1 G3 M1 G2 R2 S
543haripriya27 sarasAngi janyaA: S R1 G3 M1 P SAv: S N3 D1 P M1 G3 S
544harisaraswatiJanya:-A: -Av: -
545haritapriya28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 R2 S
546hATakAmbari18 haTakAmbari mElaA: S R1 G3 M1 P D3 N3 SAv: S N3 D3 P M1 G3 R1 S
547hejjajji13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
548hEmAmbari58 hEmAvati janyaA: S R2 G2 M2 P D2 N2 SAv: S P M2 G2 R2 S
549hEmAngi54 vishvAmbari janyaA: S R1 G3 M2 D3 SAv: S D3 M2 G3 R1 S
550hEmant29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: N3 S D2 N3 S G3 G3 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
551hEmapriya58 hEmAvati janyaA: S R2 G2 M2 D2 SAv: S D2 M2 G2 R2 S
552hEmasAranga28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 D2 SAv: S P M1 G3 R2 S
553hEmAvati58 hEmAvati melaA: S R2 G2 M2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
554hindOLadarbAr32 rAgavardhani janyaA: S G3 M1 P SAv: S N2 D1 P M1 R3 S
555hindOLadEshikam10 nATakapriyA janyaA: S M1 R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S P N2 D2 M1 G2 R1 S
556hindOLam20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G2 S
557hindOLavasantA20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 N2 D1 SAv: S N2 D1 P M1 D2 M1 G2 S
558hindustAni behAg29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
559hindustAni bhairavino specific janyaA: uses all 12 notesAv: uses all 12 notes
560hindustAni gAndhArijanya :-A: -Av: -
561hindustAni kApi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 M1 D2 P G2 R2 S N2 S
562hindustAni tODi45 shubhapantuvarALi janyaA: N3 R1 G2 M2 D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G2 R1 S
563hrdani45 shubhapantuvarALi janyaA: -Av: -
564hrdini64 vAcaspati janyaA: S G3 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 G3 S
565hrudkamali23 gowri manOhari janyaA: S R2 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 R2 S
566husEni22 karaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
567indudhanyAsi46 shadvida mArgini janyaA: S G2 M2 D2 N2 SAv: S N2 D2 P D2 M2 G2 R1 S
568indughanTarava20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 PAv: N2 D1 P M1 G2 R2 S N2
569indumati51 kAmavardhani janyaA: S G3 M2 D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G3 S
570Irili15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P G3 S
571IsamanOhari28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S
572IshagauLa7 sEnAvati janyaA: S M1 G2 M1 P D1 N1 SAv: S D1 P D1 M1 G2 R1 S
573Ishagiri69 dhAtuvardani janyaA: S R3 G3 M2 P D1 N3Av: P D1 M2 G3 R3 S N3 S
574IshaikaDandaipAda15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 D1 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R1 S
575Ishaivaridhi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 D2 N2 SAv: S N2 P M1 R2 S
576Ishanan11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
577IshannAr15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P G3 S
578IshapriyA11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 G2 R1 S
579ishtArangini72 rasikapriyA janyaA: S R3 M2 P N3 SAv: S N3 D3 P M2 G3 R3 S
580Ishwaracaram23 gowri manOhari janyaA: S G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 M1 R2 S
581Ishwari6 tAnarUpi janyaA: S R1 G1 M1 P D3 N3Av: S D3 P M1 G1 R1 S
582jaganmOhana38 jalArnavam janyaA: S R1 G1 M2 P D2 SAv: S N2 D1 P M2 G1 R1 S
583jaganmOhini15 mAyamALava gowLa janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S
584jaijaivanti28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 R2 S D2 N2 P R2 G3 M1 P N2 SAv: N2 S N2 D2 P D2 M1 G3 R2 G3 R2 S
585jaitshrI28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 P D2 SAv: S D2 P G3 R2 S
586jAlakEsari45 shubhapantuvarALi janyaA: S R1 M2 P D1 N3 SAv: S D1 P M2 R1 S
587jalArnavam38 jalArnavam mElaA: S R1 G1 M2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G1 R1 S
588jAlasugandhi39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 P D1 SAv: S D1 P M2 G1 R1 S
589jAlinijanya:-A: -Av: -
590jalmika19 jankAradhwani janyaA: S R2 G1 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G1 S R2 S
591jana sammOdhini25 mAra ranjani janyaA: S R2 G3 P D1 SAv: S D1 P G3 R2 S
592janaranjani29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P M1 R2 S
593janAvali39 jhAlavarALi janyaA: S G2 R1 G2 M2 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M2 G2 R1 S
594jayacUDAmaNi57 simhEndra madhyamam janyaA: S G2 M2 P D1 SAv: S N3 D1 P M2 G2 R2 S
595jayamanOhari22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 D2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R2 S
596jayanArAyaNi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
597jayantasEna22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
598jayantashrI20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 P M1 G2 S
599jayarAma28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
600jayasamvardhani17 sUryakAntam janyaA: S G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S