Wednesday, April 30, 2014

Ragas list 8

601jayashrI21 kIravANi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
602jhAlavarALi39 jhAlavarALi mElaA: S R1 G1 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
603jhankAradhwani19 jhankAradhwani mElaA: S R2 G2 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G2 R2 S
604jhinjoTi28 harikAmbhOji janyaA: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2Av: D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S
605jingala20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 P SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
606jIvantikA17 sUryakAntam janyaA: S R1 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 R1 S
607jIvantini48 divyamaNi janyaA: S M2 P D3 N3 SAv: S N3 P M2 G2 S
608jnAnacintAmaNi11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 R1 S
609jOg28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N2 P M1 G3 M1 G3 S G3 S
610jOnpuri20 naTabhairavi janyaA: S R2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
611jujahuli28 harikAmbhOji janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
612julavu29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: P D2 N3 S R2 G3 M1 PAv: M1 G3 R2 S N3 D2 P M1
613jyOtishmati68 jyOtiswarUpini janyaA: S R3 G3 M2 P SAv: S N2 D1 M2 P M2 G3 R3 S
614jyOtiswarUpini68 jyOtiswarUpini mElaA: S R3 G3 M2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G3 R3 S
615kadaram21 kIravANi janyaA: S G2 M1 D1 N3 SAv: S N3 D1 M1 G2 S
616kaikavashi60 nItimati janyaA: S R2 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 P M2 G2 R2 S
617kalAhamsa31 yAgapriyA janyaA: S R3 G3 M P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R3 S
618kalAkAnti13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 M1 D1 N1 SAv: S N1 D1 P G3 R1 S
619kalAnidhi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 S P M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
620kalAsAvEri8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 P N2 SAv: S N2 P G2 R1 S
621kalAvati16 cakravAkam janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S D2 P M1 G3 R1 S
622kalika22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P G2 R2 S
623kalinDaja14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
624kalinkaDa15 mAyamALava gowLa janyaA: uses all notes of melaAv: uses all notes of mela
625kalkaDa13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
626kallOla18 haTakAmbari janyaA: S P D3 N3 SAv: S N3 D3 P M1 G3 R1 S
627kalpanadhArini13 gAyakapriyA janyaA: S G3 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
628kalyANa vasantam21 kIravANi janyaA: S G2 M1 D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
629kalyANadAyini65 mEca kalyANi janyaA: S R2 G3 M2 D2 N3 SAv: S N3 D2 M2 G3 R2 S
630kalyANakEsari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 P D1 SAv: S D1 P G3 R1 S
631kalyANi65 mEcakalyANi mElaA: S R2 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
632kamalA manOhari27 sarasAngi janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 S
633kamalAptapriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 P D1 SAv: S D1 P M2 G3 R1 S
634kamaripriyA29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 M1 G3 M1 R2 S
635kamAs28 harikAmbhOji janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
636Kamavardhini51 pantuvarALi (kAmavardhani) melaA: S R1 G3 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G3 R1 S
637kAmbhOji28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S
638kAnaDA22 kharaharapriya janyaA: S R2 G2 M1 D N2 SAv: S N2 P M1 G2 M1 R2 S
639kanakadri10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
640kanakakusumAvali61 kAntAmaNi janyaA: S R2 G3 M2 P D2 SAv: S D2 P M2 G3 R2 S
641kanakAngi1 kanakAngi melaA: S R1 G1 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G1 R1 S
642kanakasAvEri8 hanumatODi janyaA: S R1 M1 P D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
643kanakatODi1 kanakAngi janyaA: S R1 G1 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 R1 S
644kanakavasantam20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P N2 D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
645kananapriyA63 latAngi janyaA: S R2 G3 M2 P M2 D1 N3 SAv: S D1 N3 P M2 G3 R2 S
646kancanabowLi43 ghavAmbodi janyaA: S G2 M2 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G2 R1
647kancanAvati44 bhAvapriyA janyaA: S R1 G2 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 G2 R1 S
648kannaDa29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 SAv: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S
649Kannada Gowla22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
650kannaDa kAmbhOjijanya:-A: -Av: -
651kannaDabangALa15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 G3 M1 D1 P D1 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
652kannaDamaruva65 mEca kalyANi janyaA: S G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 S
653kAntAmaNi61 kAntAmaNi mElaA: S R2 G3 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G3 R2 S
654kApi22 kharaharapriya janyaA: S R2 M1 P N3 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
655kApi nArAyaNi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
656kApijingaLa22 kharaharapriyA janyaA: S N2 S R2 G2 M1Av: M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S
657kapilam12 rUpavati janyaA: S R1 G2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 P G2 R1 S
658karmukhAvati59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 M2 D2 N3 SAv: S N3 D2 M2 G2 R2 S
659karnaranjani22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 G2 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
660karnashravyajanya:-A: -Av: -
661karnATaka behAg28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P D2 M1 G3 R2 S
662karnATaka dEvagAndhAri28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
663karnATaka hindOLam22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 S
664karnATaka kApi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
665karnATaka khamAs28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
666karnATaka nATTaijanya:-A: -Av: -
667karnATaka sAranga15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 R1 S
668karnATaka sudda sAvEri1 kanakAngi janyaA: S R1 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 R1 S
669karpUra bharaNi59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 P M2 P D2 SAv: S D2 P M2 P G2 R2 S
670karuNAkari63 latAngi janyaA: S M2 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M2 S
671karuNAmritavarshini39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 P D1 N3 P SAv: S N3 D1 M2 G1 R1 S
672katanakutUhalam29 shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 D2 N3 G3 P SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
673kAtyAyani20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 P D2 SAv: S D2 P G2 R2 S
674kEdAra gowLa28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
675kedaragamula28 harikaambhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
676kEdAram29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S M1 G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 R2 S
677Keeravani21 kIravANi melaA: S R2 G2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R2 S
678kEsari25 mAraranjani janyaA: S R2 G3 M1 P M1 D1 P D1 SAv: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
679kEshavapriyA28 harikAmbhOji janyaA: S R2 S M1 P D2 N2 SAv: S N2 S P M1 G3 R2 S
680kharaharapriyA22 kharaharapriya mElaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
681kOkila16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G3 R1 S
682kOkilabhAshani29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 P M1 G3 M1 R2 S
683kOkiladhwani28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 D2 N2 D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
684kOkilanandi56 shhanmugapriyA janyaA: S G2 M2 D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G2 S
685kOkilapancamam39 jhAlavarALi janyaA: S G1 R1 G1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
686kOkilapriyA11 kOkilapriyA mElaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
687kOkilavarALi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 P M1 G3 R2 G3 S
688kOlAhalam29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S P M1 G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
689konDamalaharijanya:-A: -Av: -
690koshalam71 koshalam mElaA: S R3 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R3 S
691kowmari11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
692kowmOda65 mEca kalyANi janyaA: S R2 G3 M2 N3 SAv: S N3 P M2 G3 S
693kowmOdaki22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P D2 N2 SAv: S D2 P G2 S
694kowshika22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 M1 R2 S
695krishnamaNi20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 M1 G2 S
696krishnaveni15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S
697kshanika20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 G2 S
698kshEmakari58 hEmAvati janyaA: S R2 M2 D2 N2 SAv: S N2 D2 M2 R2 S
699kumudacandrikA45 shubhapantuvarALi janyaA: S G2 M2 D1 SAv: S N3 D1 M2 G2 R1 S
700kumudakriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 D1 SAv: S N3 D1 M2 G3 R1 S

No comments:

Post a Comment