Wednesday, April 30, 2014

Ragas list 2

101amritapancamam48 divyamaNi janyaA: S R1 G2 M2 D3 N3 SAv: S N3 D3 M2 G2 S R1 S
102amritarakshaNi39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 P D1 N3 P SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
103amritaranjani19 jhankAradhwani janyaA: S R2 G2 M1 D1 N1 SAv: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
104amritaswarUpiNi72 rasikapriyA janyaA: S R3 G3 M2 P D3 SAv: S D3 P M2 G3 R3 S
105amritatArangiNi19 jhankAradhwani janyaA: S R2 G2 M1 D1 N1 SAv: S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
106amritavAhini20 naTabhairavi janyaA: S R2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G2 R2 S
107amritavasanta57 simhEndra madhyamam janyaA: S R2 G2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 M2 G2 S
108Amrithavarshini66 citrAmbari janyaA: S G3 M2 P N3 SAv: S N3 P M2 G3 S
109amrta (amrita)10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P N2 SAv: S D2 P G2 S
110amsumAli10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N2 P M1 G2 S
111amudagAndhAri32 rAgavardhani janyaA: S G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R3 S
112amudasurabhi14 vakulAbharaNam janyaA: S M1 G3 M1 P D1 SAv: S N2 D1 P M1 R1 S
113amudavalli10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 D2 SAv: S N2 P M1 R1 S
114Anakadundubi14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P SAv: S N2 P M1 S
115anakan58 hEmAvati janyaA: S R2 G2 M2 N2 SAv: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
116anali10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S D2 M1 G2 S
117anAmaya10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S D2 M1 G2 R1 S
118anamayan15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 D1 N3 SAv: S N3 D1 M1 G3 R1 S
119Ananda14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
120Ananda bhairavi20 naTabhairavi janyaA: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
121AnandabhOgi42 raghupriyA janyaA: S R1 G1 M2 P N3 D3 N3Av: D3 P M2 G1 R1 S N3
122Anandaguhan8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 P D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
123Anandai15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S
124AnandakUttan8 hanumatODi janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
125Anandalahari29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 P SAv: S N3 P M1 G3 R2 S
126AnandalIlA33 gangayabhUshhani janyaA: S R3 G3 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R3 S
127Anandamayan63 latAngi janyaA: S R2 M2 D1 SAv: S N3 P G3 S
128Anandamukhi29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N3 P SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
129AnandanaTani2 ratnAngi janyaA: S R1 G1 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 G1 R1 S
130AnandarUpa29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P G3 R2 S
131AnandarUpi63 latAngi janyaA: S G3 P M2 SAv: S D1 M2 R2 S
132AnandaswarUpi10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 P D2 SAv: S N2 D2 M1 G2 S
133AnandavaLLi57 simhEndra madhyamam janyaA: S G2 M2 P N3 SAv: S N3 P M2 G2 S
134AnandavAridhi22 kharaharapriya janyaA: S R2 M1 P N2 D2 P SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
135Anandi65 mEcakalyANi janyaA: D2 N3 S M2 M2 P D2 N3 P D2 M2 P SAv: N3 S S N3 P D2 M2 P G3 M2 D2 P
136anangAdhari39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 R1 M2 P N3 D1 N3 SAv: S N3 P D1 M2 G1 R1 M2 R1 S
137ananta17 sUryakAntam janyaA: R1 S M1 P D2 N3 SAv: S P M1 G3 R1 S
138anantan14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
139anantashAyi10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 P N2 SAv: S D2 M1 G2 R1 S
140anapAya10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S D2 P M1 G2 S
141anata14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P M1 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
142AndALikurinji29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S D2 P M1 G3 R2 S
143AndALinavarasam65 mEcakalyANi janyaA: S G3 P D2 SAv: S N3 P M2 R2 S
144aNDarmAdEva10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 D2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R1 S
145aNDarmAdEvi10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N2 P M1 G2 R1 S
146aNDarnAyaki64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 P N2 SAv: S D2 P M2 G3 R2 S
147andhakAri10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 N2 SAv: S D2 M1 G2 S
148andhali28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S
149ANDivaNNan15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S N3 D1 P G3 S
150AndOLikA28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 M1 R2 S
151angalatA28 harikAmbhOji janyaA: S G3 R2 G3 M1 P N2 D2 N2 SAv: S D2 M1 G3 R2 M1 G3 S
152angarangA62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 P D1 SAv: S N2 P M2 G3 S
153angayarkkaNNi62 rishhabapriyA janyaA: S R2 M2 P SAv: S D1 P M2 G3 R2 S
154anguru7 sEnAvati janyaA: S G2 M1 D1 N1 SAv: S N1 D1 M1 G2 S
155anIkini7 sEnAvati janyaA: S R1 G2 M1 D1 N1 SAv: S N1 D1 M1 G2 R1 S
156Anila14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 S
157anilamadhya53 gamanashramA janyaA: S R1 M2 P D2 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R1 S
158anilavali22 kharaharapriya janyaA: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 SAv: S N2 P M1 R2 S
159anImadhya53 gamanashramA janyaA: S R1 M2 P D2 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R1 S
160anjanai10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 S
161anjanAvati43 ghavAmbhodi janyaA: S R1 G2 M2 P D1 SAv: S D1 P M2 G2 R1 S
162Ankura14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 R1 S
163ankushapAni10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
164aNNaDarkkadhipati59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 M2 P D N SAv: S N P G2 S
165aNNal59 dharmAvati janyaA: S R2 M2 P SAv: S N D P M2 G2 R2 S
166annapancamam48 divyamaNi janyaA: S R1 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 M2 G2 S
167annavAridhi44 bhAvapriya janyaA: S R1 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 R1 S
168aNNAvi10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 R1 S
169annavUrdi44 bhAvapriya janyaA: S R1 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 R1 S
170antarakoDicci64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M2 G3 R2 S
171antararnAyaki64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 P D2 N2 SAv: S N2 P G3 R2 S
172antaravAhini26 cArukEshi janyaA: S R2 G3 M1 P N2 D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R2 S
173antari65 mEcakalyANi janyaA: S G3 M2 P D2 N3 SAv: S D2 P M2 G3 R2 S
174anughANTa47 suvarnAngi janyaA: S R1 M2 G2 R1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G2 R1 S
175anUru14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
176anURuoLi64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 P D2 N2 SAv: S D2 P M2 G3 R2 S
177anurUpi10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R1 S
178anuvazhipriyan64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 P D2 N2 SAv: S N2 P M2 G3 R2 S
179aparAjita10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P N2 SAv: S D2 M1 R1 S
180aparUpam28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 SAv: S D2 M1 G3 R2 G3 S
181apradEsi62 rishhabapriyA janyaA: S G3 M2 P D1 N2 D1 SAv: S N2 D1 P M2 G3 S
182apramEya65 mEca kalyANi janyaA: S R2 M2 P D2 SAv: S N3 D2 M2 G3 M2 R2 S
183apsan10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N2 P M1 G2 R1 S
184Arabi29 dIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
185aracelvi14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 S
186arakkam63 latAngi janyaA: S G3 M2 P SAv: S N3 D1 M2 R2 S
187arakkoDi14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P G3 R1 S
188arakUlam63 latAngi janyaA: S G3 P N3 SAv: S D1 P M2 R2 S
189Aral14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P SAv: S N2 D1 P M1 G3 S
190arambhadEsi62 rishhabapriyA janyaA: S G3 M2 P D1 N2 D1 SAv: S D1 N2 P M2 G3 S
191araNa11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S D2 M1 G2 R1 S
192araNapriyan59 dharmAvati janyaA: S G2 P N SAv: S D P M2 G2 R2 S
193araNi11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 P M1 R1 S
194aranverppu11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 R1 S
195arappaLLIyAn11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
196arattan11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P M1 G2 S
197aravagiri11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
198aravamaNi11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 S
199aravaNaiyAn11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 R1 S
200AravAri14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P SAv: S N2 D1 P M1 R1 S

No comments:

Post a Comment