Wednesday, April 30, 2014

Ragas ListS.No.RagaJanyaArohanamAvarohanam
1abhaya16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R1 S
2Abheri22 karaharapriya janyaA: S G2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
3AbhEriNi21 kIravANi janyaA: S R2 G2 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 R2 S
4abhimAnini5 mAnavati janyaA: S R1 G1 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 G1 R1 S
5abhirAmam49 dhavalAmbari janyaA: S R1 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G2 R1 S
6abhiru47 suvarNAngi janyaA: S R1 G2 R1 M2 P N3 SAv: S D2 P M2 G2 R1 G2 S
7Abhogi22 karaharapriya janyaA: S R2 G2 M1 D2 SAv: S D2 M1 G2 R2 S
8abrakEti62 rishhabapriyA janyaA: S G3 M2 P D1 N2 D1 SAv: S D1 N2 P M2 G3 S
9acalanATa36 calanATTai janyaA: S R3 G3 M1 D3 N3 SAv: S N3 D3 M1 G3 R3 S
10accan10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
11aDan63 latAngi janyaA: S R2 M2 D1 N3 SAv: S N3 D1 M2 R2 S
12Adavai14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S D1 M1 G3 S
13adbhOdam8 hanumatODi janyaA: S G2 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G2 S
14adhipati63 latAngi janyaA: S R2 G3 P N3 SAv: S D1 P M2 G3 R2 S
15Adi kApi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
16Adi pancama51 kAmavardhani (pantuvarALi) janyaA: S R1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S
17Adibhairavi19 jhankAradhwani janyaA: S G2 R2 G2 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 P G2 R2 S
18adidEshya39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 P N3 SAv: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
19adikavimpiriyan65 mEcakalyANi janyaA: S R2 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 P M2 G3 R2 S
20adipUcciyar64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 P D2 N2 SAv: S N2 P M2 G3 S
21AdirainAyaka9 dhEnukA janyaA: S R1 G2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 M1 G2 S
22adivarALi57 simhEndra madhyamam janyaA: S R2 M2 P D1 SAv: S N3 D1 P M2 R2 M2 G2 S
23adivasu41 pAvani janyaA: S R1 G1 M2 P M2 D2 N3 SAv: N3 D2 M2 G1 S
24adubali10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
25AdumnAyakan8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 M1 P D1 N2 SAv: S D1 P M1 G2 R1 S
26AduturaiyAn23 gowri manOhari janyaA: S G2 M1 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
27agamapriyA45 shubapantuvarALi janyaA: S R1 G2 M2 P M2 D1 N3 SAv: S N3 P D1 N3 P M2 G2 R1 G2 S
28agamaruDam62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 P N2 SAv: S D1 P M2 G3 R2 S
29agati10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S D2 P M1 R1 S
30aghOrapriyA10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 S
31agnidAra27 sarasAngi janyaA: S R2 G3 M1 P M1 N3 D1N3 SAv: S N3 D1 M1 R2 S
32agnikOpa22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 G2 R2 S
33aguDuri62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 P D1 SAv: S N2 P M2 G3 R2 S
34Ahir bhairav17 sUryakAntam janyaA: S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 PD2 SAv: S N2 D2 P M1 P G3 R1 S
35Ahir bhairavi17 sUryakAntam janyaA: S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 PD2 SAv: S N2 D2 P M1 P G3 R1 S
36Ahiri14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 S G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
37Ahiri nATTai29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P N3 P G3 M1 G3 S
38ahOri20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
39aimadiyAL59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 P D SAv: S N D M2 S
40airAvati16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S P M1 R1 S
41aiyyan16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S D2 M1 R1 S
42akhaNDala14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 R1 S
43akhilANDavalli10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 P M1 R1 S
44Akkam14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P G3 S
45akkapAda10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
46akkara10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
47Akkayili14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
48akOdai10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 R1 S
49alaimaghaL11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N3 P M1 G2 R1 S
50aLakAdhipati14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
51alakavarvALi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
52alankAram56 shhanmugapriyA janyaA: S G2 M2 P D1 SAv: S N2 P M2 G2 R2 S
53alankArapriyA10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R1 S
54alankAri53 gamanashrama janyaA: S G3 M2 D2 N3 D2 SAv: S N3 D2 M2 G3 S
55alApi37 sAlagam janyaA: S R1 G1 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G1 R1 S
56alarata11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
57alarava11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
58ALari14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 D1 SAv: S N2 P M1 G3 S
59alarmaghaL65 mEcakalyANi janyaA: S R2 G3 M2 D2 SAv: S D2 M2 G3 R2 S
60alaru37 sAlagam janyaA: S G1 M2 D1 N1 SAv: S N1 D1 M2 G1 S
61alAva42 raghupriyA janyaA: S G1 M2 D3 N3 SAv: S N3 D3 M2 G1 S
62alaya11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N3 SAv: S D2 M1 R1 S
63alAyuta11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P N3 SAv: S N3 D2 M1 S
64aLi14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
65alivardhana17 sUryakAntam janyaA: S R1 G3 M1 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
66allagAdri11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 D2 SAv: S N3 D2 M1 G2 R1 S
67alliyAn11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P SAv: S N3 D2 M1 G2 R1 S
68AlOla14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 P N2 SAv: S D1 M1 R1 S
69amapancamam48 divyamaNi janyaA: S R1 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 M2 G2 S
70amarasEnapriyA60 nItimati janyaA: S R2 M2 P N2 SAv: S N3 P M2 G2 R2 S
71amarasindujanya : -A: -Av: -
72amarAvaLi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R2 S
73amarAvati72 rasikapriyA janyaA: R3 G3 P N3 S R3 G3 M2 PD3 N3 SAv: S P G3 S N3 D3 P M2 G3 R3 S N3
74amarEsha10 nATakapriyA janyaA: S G2 P N2 SAv: S D2 P M1 G2 R1 S
75amari26 cArukEshi janyaA: S R2 G3 M1 P D1 SAv: S D1 P M1 G3 R2 S
76ambalattADi10 nATakapriyA janyaA: S G2 P D2 SAv: S N2 P M1 R1 S
77ambAlika56 shhanmugapriyA janyaA: S R2 M2 D1 N2 SAv: S N2 D1 M2 R2 S
78ambamanOhari23 gowri manOhari janyaA: S R2 G2 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 G2 R2 S
79ambaNatti10 nATakapriyA janyaA: S G2 P N2 SAv: S N2 D2 M1 R1 S
80ambhOja10 nATakapriyA janyaA: S G2 P N2 SAv: S D2 M1 R1 S
81ambhOjini28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 D2 SAv: S D2 M1 G3 R2 S
82ambikA59 dharmAvati janyaA: N S G2 M2 P N SAv: S N D P M2 G2 R2 S
83ambikaipriyan8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 G2 R1 S
84ambikAra14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
85ambikEya14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 P D1 SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
86ambOruham44 bhAvapriya janyaA: S R1 G2 P D1 N2 SAv: S N2 P D1 P G2 R1 S
87ambOrukattAL11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P M1 G2 R1 S
88ambuyai10 nATakapriyA janyaA: S G2 P D2 SAv: S D2 P G2 S
89amisu10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N2 P G2 S
90ammaiyappar11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 M1 G2 R1 S
91AmradEsi62 rishhabapriyA janyaA: S G3 M2 P D1 N2 D1 SAv: S N2 D1 P M2 G3 R2 G3 S
92amrapancamam48 divyamaNi janyaA: S G2 R1 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 R1 M2 G2 M2 R1 S
93amrita behAg65 mEca kalyANi janyaA: S M2 G3 P N3 SAv: D N3 D2 M2 G3 S
94amrita dhanyAsi8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 M1 P N2 SAv: S N2 P M1 G2 R1 S
95amrita gowri47 suvarnAngi janyaA: S G2 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G2 S
96amritakalari47 suvarnAngi janyaA: S G2 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G2 S
97amritakiraNa10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S D2 P G2 S
98amritalahari29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 R2 M1 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
99amritalakshmi28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 P M1 P N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
100amritanAyaka10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P SAv: S N2 D2 M1 R1 S

No comments:

Post a Comment