Wednesday, April 30, 2014

Ragas list 3

201aravAzhiandaNan14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
202aravindalOcana11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P M1 G2 R1 S
203ardhadEshikA15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 N3 D1 N3 SAv: S D1 M1 S R1 S R1 S
204ardhAmbari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P M1 R1 S
205ardhanArIsha11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 P M1 SAv: S N3 D2 M1 G2 S
206ArdhradEshikA15 mAyamALava gowLa janyaA: S G3 M1 P D1 N3 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
207ardhradEsi15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
208ArdrAmbari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P M1 R1 S
209arikanDapulavar11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G2 S
210arimani11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N3 D2 M1 G2 S
211arindamaN11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S D2 P M1 G2 R1 S
212arivaran14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M1 R1 S
213Ariyai14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P D1 SAv: S N2 P R1 S
214arkavardhini28 harikAmbhOji janyaA: S R2 G3 M1 P SAv: S N2 D2 P M1 G3 S
215arkayUga27 sarasAngi janyaA: S R2 G3 M1 P D1 N3 SAv: S D1 P M1 G3 R2 S
216aru11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N3 P M1 R1 S
217aruarumalati11 kOkilapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N3 SAv: S D2 M1 G2 S
218aruAyirANi11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R1 S
219arudradEsi15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
220aruguNan14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 G3 S
221aruguNannAyaki59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 P N SAv: S D M2 G2 S
222aruLnAyakan59 dharmAvati janyaA: S G2 P D SAv: S N D P G2 R2 S
223aruLnAyaki64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 P D2 SAv: S N2 P M2 G3 R2 S
224arumIn14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
225arumInkAdalan14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 P M1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
226aruNacandrikA22 kharaharapriya janyaA: S G2 M1 P N2 SAv: S N2 P D2 P M1 G2 R2 S
227aruNagiri64 vAcaspati janyaA: S R2 G3 M2 D2 SAv: S D2 M2 G3 R2 S
228aruNajwalita59 dharmAvati janyaA: S R2 G2 M2 D N SAv: S N D P M2 G2 R2 S
229aruNakAnta28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S
230aruNakriya57 simhEndra madhyamam janyaA: S R2 M2 P N3 SAv: S N3 D1 P M2 G2 R2 S
231aruNamaNi11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P N3 SAv: S D2 P M1 R1 S
232aruNAmbari11 kOkilapriyA janyaA: S G2 P SAv: S N3 P M1 G2 R1 S
233aruNan28 harikAmbhOji janyaA: S M1 P D2 N2 SAv: S D2 P M1 G3 R2 S
234aruNAngi45 shubhapantuvAraLi janyaA: S R1 M2 P N3 D1 SAv: S N3 D1 M2 R1 G2 R1 S
235arUran52 rAmapriyA janyaA: S R1 G3 P D2 SAv: S N2 D2 P M2 G3 R1 S
236arurnAyaki8 hanumatODi janyaA: S G2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
237aruvai14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P G3 R1 S
238Aryamati22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 P D2 SAv: S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S
239Asamanjari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 P D1 SAv: S N3 P M1 R1 S
240asambAda29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 S M1 P D2 N3 D2 SAv: S N3 D2 P M1 G3 S R2 S
241asangAdhari39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 R1 M2 P N3 D1 N3 SAv: S N3 P D1 M2 G1 R1 M2 R1 S
242asati59 dharmAvati janyaA: S G2 M2 D N SAv: S N D M2 G2 S
243asAvEritODi8 hanumatODi janyaA: S R1 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
244asAvri22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 P D2 M1 G2 R2 S
245ashaDakannaDajanya -A: -Av: -
246AshIlaka14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 M1 P N2 SAv: S N2 D1 M1 G3 S
247ashrtaranjani67 sucaritra janyaA: S R3 G3 M2 P N1 SAv: S N1 D1 P M2 G3 R3 S
248ashTamUrti36 calanATTai janyaA: S G3 R3 M1 P N3 D3 SAv: S N3 D3 M1 N3 M1 G3 R3 S
249ashTapAdam20 naTabhairavi janyaA: S M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 S
250ashTavadam20 naTabhairavi janyaA: S M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 S
251ashTi24 varuNapriyA janyaA: S G2 M1 D3 N3 SAv: S N3 D3 M1 G2 S
252ashvati59 dharmAvati janyaA: S G2 M2 D N SAv: S N D M2 G2 S
253ashwini10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R1 S
254Asukha14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P SAv: S N2 D1 M1 G3 R1 S
255asuraguru10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 D2 N2 SAv: S N2 P M1 G2 R1 S
256AsuvalAyana14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 D1 N2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
257AtakUTa14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 S
258atan58 hEmAvati janyaA: S R2 G2 M2 P SAv: S N2 D2 P M2 G2 R2 S
259Atana29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S
260Atapa14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P N2 SAv: S N2 D1 M1 R1 S
261atibhagavan8 hanumatODi janyaA: S R1 G2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 R1 S
262atidhAtA10 nATakapriyA janyaA: S R1 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 S
263aTrAr14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 R1 S
264aTshapAka10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N2 P M1 G2 R1 S
265aTTAmUrti10 nATakapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R1 S
266Attan14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 M1 D1 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
267AtticUDi14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 P SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
268Attiya14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G3 R1 S
269aurvashrEyapriyA1 kanakAngi janyaA: S R1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P R1 S
270aushadIshapriyA1 kanakAngi janyaA: S R1 G1 D1 N1 SAv: S N1 D1 G1 R1 S
271auvvaipriyA56 shhanmugapriyA janyaA: S R2 G2 M2 P N2 SAv: S N2 D1 P G2 S
272Av: S N3 D1 M1 G1 R1 S
273avalOkita11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N3 D2 M1 G2 S
274avaNan11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 SAv: S N3 P M1 S
275avanibhAraka11 kOkilapriyA janyaA: S G2 M1 D2 SAv: S N3 M1 R1 S
276avanikELva11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 D2 SAv: S N3 M1 G2 S
277avAri17 sUryakAntam janyaA: S R1 S G3 M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
278avarodha11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P N3 SAv: S D2 M1 G2 S
279avasha11 kOkilapriyA janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N3 P M1 S
280AviDaiyAr14 vakulAbharaNam janyaA: S G3 M1 D1 SAv: S N2 P M1 R1 S
281avikarai11 kOkilapriyA janyaA: S G2 P D2 SAv: S N3 P M1 S
282avikAri11 kOkilapriyA janyaA: S G2 P D2 SAv: S N3 M1 R1 S
283avilakshaNa51 pantuvarALi (kAmavardhani) janyaA: S R1 M2 D1 N3 SAv: S N3 D1 M2 R1 S
284avivardhana17 sUryakAntam janyaA: S R1 G3 M1 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R1 S
285ayan53 gamanashramA janyaA: S R1 M2 D2 SAv: S N3 P M2 G3 S
286ayanam62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 M2 P D1 N2 SAv: S N2 P G3 R2 S
287AyanmAlai15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P G3 R1 S
288ayini62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 M2 P D1 N2 SAv: S N2 P M2 G3 S
289ayirai62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 M2 P D1 N2 SAv: S D1 P G3 R2 S
290aymmukhan21 kIravANi janyaA: S G2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 S
291ayOdhya71 kosalam janyaA: S G3 M2 P N3 SAv: S D2 P M2 G3 M2 R3 S
292azhalADi56 shhanmugapriyA janyaA: S G2 M2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M2 G2 S
293azhalvaNNannAyaki14 vakulAbharaNam janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
294bahudAri28 harikAmbOji janyaA: S G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 P M1 G3 S
295bAlacandrika22 kharaharapriyA janyaA: S G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G2 R2 S
296bAlahamsa28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S
297bandhuvarALi45 shubhapantuvarALi janyaA: S M2 S N3 D1 P M2Av: D1 M2 G2 R1 S
298bangALa29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P M1 R2 P SAv: S N3 P M1 R2 G3 R2 S
299basant bahAr51 kAmavardhani, 22 kharaharapriyA janyaA: S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 SAv: R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S
300bEgaDa29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

No comments:

Post a Comment