Wednesday, April 30, 2014

Ragas List 5

401dEshyagowLa15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P R1 S
402dEshyatODi31 yAgapriyA janyaA: S G2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
403dEvagAndhAri29 shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
404dEvakriya20 naTabhairavi janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D1 N P M1 G2 R2 S
405Devamanohari22 kharaharapriya janyaA: S R2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 R2 S
406dEvAmrutavarshani22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 N2 D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
407dEvanATTai36 calanATTai janyaA: S G3 M1 P SAv: S N3 D3 P M1 G3 R3 S
408dEvaranji15 mAyamALava gowLa janyaA: S M1 P D1 P N3 SAv: S N3 D1 P M1 S
409dEvasalaga25 mAraranjani janyaA: S G3 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R2 S
410dhanakApi22 kharaharapriyA janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
411dhanakari56 shhanmugapriyA janyaA: S G2 P D1 N2 SAv: S N2 D1 M2 G2 S
412dhanashrI20 naTabhairavi janyaA: N2 S G2 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
413dhanyAsi8 hanumatODi janyaA: S G2 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
414dharmalakhi29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S M1 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 S
415dharmaprakAshini20 naTabhairavi janyaA: S R2 M1 P N2 SAv: S N2 D1 M1 G2 R2 S
416Dharmavathi59 dharmavati melaA: S R2 G2 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G2 R2 S
417dharmini49 dhavalAmbari janyaA: S R1 G3 M2 D1 N1 SAv: S N1 D1 M2 G3 R1 S
418dhAtuvardhani69 dhAtuvardhani mElaA: S R3 G3 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G3 R3 S
419dhavalAmbari49 dhavalAmbari mElaA: S R1 G3 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G3 R1 S
420dhEnukA9 dhEnukA melaA: S R1 G2 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G2 R1 S
421dhIrahindOLam35 shUlini janyaA: S G3 M1 D2 N3 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R3 S
422dhowmya32 rAgavardhani janyaA: S R3 G3 M1 P D1 N2 P SAv: S N2 D1 P M1 G3 R3 S
423dhowreyani45 shubhapantuvarALi janyaA: S R1 G2 M2 N3 SAv: S N3 D1 P M2 G2 R1 S
424dilipika22 kharaharapriyA janyaA: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
425dilipika vasantA20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 P N2 SAv: S D1 P M1 R2 S
426dIpakam51 kAmavardhani janyaA: S R2 M2 P D1 P SAv: S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S
427dIparamu10 nATakapriyA janyaA: S R1 G2 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P M1 G2 R1 S
428dIpavarALi68 jyOtiswarUpini janyaA: S R3 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 G3 R3 S
429dIpika vasantA20 naTabhairavi janyaA: -Av: -
430divyagAndhAri20 naTabhairavi janyaA: S G2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 P M1 G2 S
431divyamAlati8 hanumatODi janyaA: S G2 M1 P D1 N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 S
432divyAmaNi48 divyAmaNi mElaA: S R1 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 D3 P M2 G2 R1 S
433dundubi48 divyAmaNi janyaA: S R1 G2 M2 P D3 N3 SAv: S N3 P M2 G2 R1 S
434durga22 karaharapriya janyaA: S R2 M1 D2 P D2 SAv: S D2 P M1 R2 S
435durvanki29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 G3 R2 S
436dvaitacintAmaNi28 harikAmbhOji janyaA: S G3 M1 D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 (P) G3 R2 S
437dvigAndhArabhUshani53 gamanashrama, 64 vAcaspati janyaA: S R1 G2 G3 G2 P D2 SAv: S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S
438dvitiyapancama69 dhAtuvardhani janyaA: S R3 G3 M2 P N3 P SAv: S N3 D1 P M2 R3 M3 G3 R3 S
439Dwajavanti28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 G3 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S
440eccan16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 P M1 G3 S
441ediri16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 P G3 S
442EkAgraNi46 shhadvidamArgini janyaA: S R1 M2 P D2 N2 SAv: S N2 D2 N2 P M2 G2 M2 R1 S
443Ekakshari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N1 P M1 R1 G3 M1 R1 S
444EkalIlA15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 R1 M1 P N3 D1 N3 P D1 SAv: S D1 P M1 G3 R1 S
445ekAmban29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S G3 P D2 SAv: S D2 P G3 S
446EkanAyaka8 hanumatODi janyaA: S G2 P D1 SAv: S N2 P R1 S
447EkAndOLi46 shhadvidamArgini janyaA: S R1 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 R1 G2 M2 R1 S
448EkAnIka15 mAyamALava gowLa janyaA: S M1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P M1 G3 R1 S
449Ekashringi39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 G1 R1 P N3 D1 N3Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
450EkasvarUpi39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 M2 G1 R1 P N3 D1 N3Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S
451ElAkshari15 mAyamALava gowLa janyaA: S R1 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 P M1 R1 G3 M1 S
452ElaprabhAvam29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 D2 SAv: S N3 D2 P M1 R2 G3 R2 S
453ellaiyili16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 P D2 N2 SAv: S N2 P M1 G3 S
454elli16 cakravAkam janyaA: S R1 M1 P D2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
455ellOn16 cakravAkam janyaA: S R1 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G3 S
456emmAn16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
457enal63 latAngi janyaA: S R2 G3 M2 P N3 SAv: S D1 P G3 S
458enAnkamanOhari37 sAlagam janyaA: S R1 G1 M2 P N1 SAv: S N1 P M2 G1 R1 S
459eNDOLimAlai16 cakravAkam janyaA: S R1 G3 M1 P D2 N2 SAv: S N2 D2 M1 G3 S
460Engal16 cakravAkam janyaA: S G3 M1 P D2 SAv: S N2 P M1 G3 R1 S
461EnURndOn16 cakravAkam janyaA: S G3 M1 P D2 SAv: S N2 D2 M1 R1 S
462EragattOn23 gowri manOhari janyaA: S R2 G2 P N3 SAv: S N3 D2 P M1 G2 R2 S
463erakattaNNal63 latAngi janyaA: S R2 G3 M2 P D1 N3 SAv: S D1 P G3 S
464EsAndOLi46 shhadvidamArgini janyaA: S R1 M2 P N2 SAv: S N2 D2 P M2 G2 M2 R1 S
465Esari13 gAyakapriyA janyaA: S R1 G3 M1 P D1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
466ezhilanAyakan63 latAngi janyaA: S G3 P N3 SAv: S D1 P M2 G3 R2 S
467ezhilanAyaki63 latAngi janyaA: S G3 P D1 SAv: S N3 P M2 G3 R2 S
468gaganabhUpALam21 kIravANi janyaA: S M1 G2 M1 P D1 N3Av: S N3 D1 M1 G2 R2 S
469gaganamOhini64 vAcaspati janyaA: S G3 P D2 N2 SAv: S N2 P M2 G3 S
470gajagowri29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 G3 M1 N3 P D2 SAv: S N3 D2 P M1 P M1 G3 R2 S
471gamakapriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 P N3 D1 SAv: S D1 P M2 G3 R1 S
472gamanapriyA51 kAmavardhani janyaA: S R1 G3 M2 P N3 D1 SAv: S D1 P M2 G3 R1 S
473gamanashramA53 gamanashramA mElaA: S R1 G3 M2 P D2 N3 SAv: S N3 D2 P M2 G3 R1 S
474Gambheera nattai36 calanATTai janyaA: S G3 M1 P N3 SAv: S N3 P M1 G3 S
475Gambheera vani30 nAganandini janyaA: S G3 P M1 D3 N3 SAv: S N3 P M1 G3 R2 G3 R2 S
476ganahEmAvati46 shadvida mArgini janyaA: S G2 M2 P N2 SAv: S N2 D2 P M2 G2 S
477ganamukhAri2 ratnAngi janyaA: S R1 M1 D1 SAv: S N2 D1 M1 R1 S
478gAnamUrti3 gAnamUrti melaA: S R1 G1 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G1 R1 S
479ganaranjani36 calanATTai janyaA: S R3 G3 M1 P M1 D3 N3 SAv: S N3 D3 P M1 P M1 R3 S
480gAnavAridhi31 yAgapriyA, 32 rAgavardhani janyaA: S M1 R3 G3 M1 P D2 N2/N3 SAv: S D2 N2/N3 P M1 R3 S
481gAndhAralOla28 harikAmbhOji janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S
482gAndharva42 raghupriya janyaA: M2 P D3 N3 S R1 G1Av: R1 S N3 P M2 P
483gangadhArinijanya:-A: -Av: -
484Gangayabhushani33 gangayabhhUshani mElaA: S R3 G3 M1 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R3 S
485garigadya56 shhanmugapriyA janyaA: N2 S G2 M2 P D1 N2Av: D1 P M2 G2 R2 S
486Garudadhavani29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 G3 M1 P D2 N3 SAv: S D2 P G3 R2 S
487gavati28 harikAmbhOji janyaA: S M1 P N3 SAv: S D2 M1 P G3 M1 R2 N3 S
488gAyakapriyA13 gAyakapriyA mElaA: S R1 G3 M1 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M1 G3 R1 S
489ghanashyAmaLA5 mAnavati janyaA: S G1 M1 P D2 SAv: S D2 N3 P M1 G1 R1 S
490ghanasindu15 mAyamALava gowLa janyaA: S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 SAv: S N3 D1 P M1 G3 R1 S
491ghanTa8 hanumatODi janyaA: S G2 R2 M1 P N2 SAv: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
492ghanTana57 simhEndra madhyamam janyaA: S R2 G2 M2 D1 N3 SAv: S N3 D1 M2 G2 R2 S
493ghavAmbhodi43 ghavAmbhodi mElaA: S R1 G2 M2 P D1 N1 SAv: S N1 D1 P M2 G2 R1 S
494ghOshini16 cakravAkam janyaA: S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 SAv: S N2 D2 P M1 G3 R1 S
495godari39 jhAlavarALi janyaA: S R1 G1 R1 M2 G1 M2 P D1 N3 SAv: S N3 D1 P M2 R1 S
496gomati42 raghupriyA janyaA: S R1 G1 M2 P D3 N3Av: P M2 G1 R1 S
497gOpikatilakam56 shhanmugapriyA janyaA: S R2 G2 M2 P N2 SAv: S N2 P M2 G2 R2 S
498Gopikavasantham20 naTabhairavi janyaA: S R2 G2 M1 P D1 P N2Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
499gOpriya62 rishhabapriyA janyaA: S R2 G3 M2 D1 N2 SAv: S N3 D1 M2 G3 R2 S
500gowDamalhAr29 dhIra shankarAbharaNam janyaA: S R2 M1 P D2 SAv: S N3 D2 M1 G3 R2 S

No comments:

Post a Comment